Språk

 

Rådgiverteamet

Skolen har flere rådgivere og andre hjelpetjenester som har til oppgave å hjelpe deg på ulike områder. Du kan ta kontakt direkte med rådgiver, eller du kan snakke med din kontaktlærer som kan hjelpe deg videre. Ikke nøl med å ta kontakt.  Ingen problem er for små for oss!

 

Rådgivere:

 

Karriereveileder Kathrine Bangsund Green

Kathrine kan gi råd og veiledning i forhold til:

 • Problemer i livet som gjør at du får vansker med skolemotivasjonen
 • Fravær
 • Lånekassen (stipend og lån)
 • Yrke og utdanning
 • Skole- og fagvalg
 • Videre studier

kathrine.green@tffk.no

Pedagogisk psykologisk tjeneste, PP-rådgiver Toril Steinsvik

PP-rådgiver skal hjelpe elever, foreldre, lærere og skoleledelsen i forhold til:

 • Fagvansker (f.eks. store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker)
 • Nedsatt funksjonsevne/funksjonshemning
 • Psykiske vansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Mobbing
 • Klassemiljø

PP-tjenesten samarbeider med, og henviser til, andre hjelpetjenester utenfor skolen når det er behov for det.

toril.steinsvik@tffk.no

Oppfølgningstjenesten ved Solveig Methi

Solveig Methi er OT-leder.Hun gir veiledning og råd i forhold til:

 • videre opplæring eller arbeid for de som ikke begynner på/avbryter videregående opplæring.

OT skal gi tilbud om aktivitet (opplæring/jobb) for alle i alderen 16-21 år som ikke er i videregående opplæring. OT samarbeider med NAV.

 

Spesialpedagog Solveig Methi

Spesialpedagogen arbeider med tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Solveig kan hjelpe deg i forhold til fagvansker og hvis du f.eks. har spesielle behov i forhold til prøver og eksamener.

solveig.methi@tffk.no

 

Minoritetsrådgiver Farid Shariati

Farid har spesiell kompetanse om problemstillinger knyttet til tvangsekteskap, negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Han bidrar både med konkret rådgivning og oppfølging i enkeltsaker, og med kompetanseheving av skolens ansatte og det offentlige hjelpeapparatet.

fsh@imdi.no

 

Hvordan får du kontakt?

Rådgiverne har kontor i administrasjonsfløya. Du finner oppslag på døra om deres kontortid. Du kan også sende e-post til dem, ringe eller sende SMS. Alle rådgivere/hjelpetjenester har taushetsplikt. Dersom det er hensiktsmessig og du tillater det, samarbeider rådgivningsteamet for å gi deg best mulig hjelp.

Kontaktperson

Karrièreveileder
78 96 36 51
Toril Steinsvik
78 96 36 69
Farid Shariati
78 96 37 71
78 96 36 25