Språk

 

Klage på karakter

Som elev, privatist, lærling, lærekandidat, kandidat for fagbrev på jobb og praksiskandidat kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt.

Klage på skriftlig eksamen

 

Klage på skriftlig 
 

Hvis du mener du har fått feil karakter på skriftlig eksamen, kan du klage.

Klagefristen er innen 10 dager etter at du ble kjent med karakteren, eller burde ha gjort deg kjent med den. For enkelte fag finnes en mulighet for "hurtigklagebehandling" på våren.
Du kan benytte eget klageskjema

 

Klagen skal være skriftlig, med navn, fødselsdato, dato og fag. Du trenger ikke å begrunne klagen.

Faglærer eller skolen kan veilede deg i arbeidet med klagen.

Klageskjema sendes til skolen der du er elev.

Privatisten sender klageskjema til skolen der du var oppmeldt til eksamen. 

Besvarelsen blir vurdert av to klagesensorer. Dersom sensorene mener at karakteren som er satt, er urimelig i forhold til eksamensbesvarelsen, setter de ny karakter. 

Merk: Karakteren kan gå opp eller ned, men kan også forbli uendret. 

 

Klage på formelle feil

Dersom det foreligger formelle feil kan utdanningsdirektoratet annullere eksamen. Vi ber om at skolen eller skoleeier søker på vegne av klager. Klager kan også søke selv, men da kan saksbehandlingen ta lengre tid.

Mer informasjon om dette finner du på Utdanningsdirektoratets nettside

Du kan benytte eget klageskjema

Klagen sendes til skolen der du er elev.

Privatisten sender klageskjema til skolen der du var oppmeldt til eksamen.

 

Klage på muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen

 

Hvordan klage?

Du kan kun klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Du kan ikke klage på karakteren.

Klagefristen er innen 10 dager etter at du ble kjent med karakteren, eller burde ha gjort deg kjent med den. 

Du må sende en skriftlig klage som beskriver de formelle feilene ved gjennomføringen av eksamen. Klagen må være signert. Du må oppgi fagnavn navn, fagkode og eksamensdato på faget klagen gjelder for.

Du kan benytte eget klageskjema

Klagen sendes til skolen der du er elev.

Privatisten sender klageskjema til skolen der du var oppmeldt til eksamen.

 

Dette skjer når du klager

  1. Vi registrerer klagen.
  2. Skolen innhenter uttalelser fra sensorene.
  3. Rektor lager en uttalelse.
  4. Klagen og uttalelsene sendes til klagenemnd for opplæring i Troms og Finnmark fylkeskommune som fatter et vedtak.

Vedtaket er endelig og du kan ikke klage på det.

Klagebehandlingen kan ta opptil flere måneder. Resultatet på klagen og begrunnelsen sendes til din folkeregistrerte adresse.

Får du medhold i klagen blir karakteren din i faget annullert.

Privatister har rett til ny eksamen kostnadsfritt neste semester, mens elever kan velge om de vil gå opp til ny eksamen.

Siden klagebehandlingen kan ta tid, må du selv vurdere om du vil melde deg opp til ny eksamen innen oppmeldingsfristens utløp.

Får du medhold i klagen og du allerede har meldt deg opp til ny eksamen, vil oppmeldingsavgiften bli refundert. Dette gjelder deg som har klaget på en eksamen som er tatt som privatist i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Klage på standpunktkarakter i fag og i orden og atferd

 

Hvordan klage?

En elev som vurderer å klage på karakter/manglende karakter, skal kontakte faglærer for å få en begrunnelse for vurderingen.

Det er ikke klagerett på underveisvurdering.

Hvis eleven etter å ha mottatt faglærers begrunnelse, fremdeles ønsker å gå videre med klagen, fyller eleven ut eget klageskjema. Ved behov skal skolen veilede eleven i hvordan klagen skal utformes.

Klagen skal sendes til skolen snarest og senest innen 10 dager. Klagefristen løper fra det tidspunkt eleven, eventuelt foresatte (hvis eleven er under 18 år), er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den.

Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning.

 

Dette skjer når du klager

Rektor innhenter faglærers begrunnelse og oversender dokumentene sammen med rektors uttalelse til klagenemnda for opplæring.

Klageinstansen kan bare vurdere om karakteren eller den manglende karakteren er gitt i samsvar med reglene for karaktersetting. Hvis det reises tvil om at retningslinjer for karakterfastsetting er fulgt, opphever klagenemnda karakteren og sender saken tilbake til skolen for ny vurdering.

Rektor og faglærer gjennomfører ny vurdering. Karakteren kan bli satt opp, bli stående eller bli satt ned. Den nye karakteren skal rektor begrunne i et brev til klageren.

Rektor fastsetter endelig karakter som det ikke kan klages på.

Klageskjema standpuntkarakter
Elevens klageskjema

Faglærers redegjørelse

Skolens uttalelse

Se også Utdanninsdirektoratets nettside for mer informasjon

 

Klage på fag-, svenneprøver og kompetanseprøver


Klagefrist
 

Fristen for å klage på bedømming av fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve er tre uker.

Fristen regnes fra det tidspunktet meldingen om vedtaket (dvs. karakteren) er kommet fram til kandidaten eller fra det tidspunktet han/hun burde gjort seg kjent med karakteren.


Klage på ikke bestått fag-/svenneprøve


Du kan kun klage på resultatet dersom du får karakteren «ikke bestått».

Kandidaten kan klage på to grunnlag:

  1. prøvenemndas faglige vurdering
  2. formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen

Du kan benytte eget klageskjema

Klagen sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Klage på formelle feil ved fag-/svenneprøve

 

Dersom det er begått formelle feil eller ikke-faglige feil, kan det sendes inn en klage. Klagen må være skriftlig inneholde en begrunnelse for hvorfor kandidaten klager.

Du kan benytte eget klageskjema

Fylkeskommunen sender klagen til prøvenemnd for uttalelse. Fylkeskommunen behandler saken som underinstans.

Ved medhold blir prøven annullert, og kandidaten kan gå opp til ny prøve. Dersom underinstansen ikke finner at det er begått formelle feil ved prøveavviklingen, sendes klagen til klagenemnd for opplæring.

Klageinstansen vurderer klagen og fatter vedtak. Får kandidaten medhold, blir prøven annullert, og kandidaten kan gå opp til ny prøve.

Klagen sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Klage på faglig vurdering av fag-/svenneprøve

 

Klage på den faglige vurderingen skal sendes til fylkeskommunen der prøven er holdt.

Klagen behandles av en nasjonal klagenemnd ved Utdanningsdirektoratet.

Kandidaten kan få bistand av fylkeskommunen til å utforme klagen.

Ved klage på den faglige vurderingen kan klagenemnda omgjøre resultatet fra ikke bestått til bestått, avvise klagen eller oppheve prøvenemndas opprinnelige avgjørelse og henvise kandidaten til ny prøve.

Du kan benytte dette skjemaet for å klage

 

Klage på særskilt tilrettelegging

 

For fag- og svenneprøver
 

Dersom du etter søknad får avslag på særskilt tilrettelegging av fag- og svenneprøver er dette et enkeltvedtak og kan påklages.

Særskilt tilrettelegging av prøven krever ikke enkeltvedtak om spesialundervisning.

Frist for å klage er tre uker.

Klagen må være skriftlig og inneholde en begrunnelse for hvorfor kandidaten klager. Klageren sender sin klage til fylkeskommunen.

Du kan benytte dette skjemae for å klage

Fylkeskommunen behandler saken som underinstans og kan kreve uttalelse fra en sakkyndig innstans.

Ved medhold oppheves tidligere vedtak og ytt vedtak fattes.

Dersom underinstansen ikke finner at det er feil ved sitt vedtak, sendes klagen til klagenemnd for opplæring

Klageinstansen vurderer klagen og fatter vedtak.

Klagen sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

For elever og privatister


For elever

Fylkeskommunen behandler saken som underinstans og kan kreve uttalelse fra en sakkyndig innstans.

Ved medhold oppheves tidligere vedtak og ytt vedtak fattes.

Dersom underinstansen ikke finner at det er feil ved sitt vedtak, sendes klagen til klagenemnd for opplæring

Klageinstansen vurderer klagen og fatter vedtak.

Klagen sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

For privatister

Fylkeskommunene avgjør etter søknad hvilke ordninger som skal nyttes av privatister.

Privatister må legge fram en uttalelse fra sakyndiginstans.

Avgjørelsen til fylkeskommunen er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen.

 

Klage og klagebehandling

Frist for å klage er tre uker.

Klagen må være skriftlig og inneholde en begrunnelse for hvorfor kandidaten klager. Klagen sendes til eksamensskolen.  

Du kan benytte dette skjemaet for å klage

Fylkeskommunen behandler saken som underinstans. Ved medhold oppheves tidligere vedtak og nytt vedtak fattes. Dersom underinstansen ikke finner at det er feil ved sitt vedtak, sendes klagen til fylkesmannen.

Fylkesmannen vurderer klagen og fatter vedtak.

 

Klage på ikke godkjent oppmelding til fag-/svenneprøve

 

Dersom man etter søknad ikke får godkjent oppmelding til fag-/svenneprøve er dette et enkeltvedtak og kan påklages.

Frist for å klage er tre uker.

Klagen må være skriftlig og inneholde en begrunnelse for hvorfor kandidaten klager. Klageren sender sin klage til fylkeskommunen.

Du kan benytte dette skjemaet for å klage

Fylkeskommunens behandler saken som underinstans. Ved medhold oppheves tidligere vedtak og nytt vedtak fattes. Dersom underinstansen ikke finner at det er feil ved sitt vedtak, sendes klagen til klagenemnd for opplæring.

Klageinstansen vurderer klagen og fatter vedtak.

 

https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/​​​​​​​

Kontaktperson

Ove Jonny Bjørnsti
Avdelingsleder på Yrkesfag
78 96 36 64
Andreas S Rushfeldt
Avdelingsleder Studiespesialisering
78 96 37 51