Språk

 

Informasjon om eksamen

Eksamenslesning - Klikk for stort bilde   

Her finner du informasjon om privatisteksamen og ordinær eksamen

 

For enkelte fag er det obligatorisk eksamen; andre fag igjen kalles trekkfag. Dette betyr at en viss prosent av elevene som har faget blir trukket ut til eksamen.

Du kan ikke samtidig være elev i et fag og melde deg opp til privatisteksamen i samme faget.

Eksamenskrav

  • Vg1 Yrkesfag kan trekkes ut til eksamen i matematikk og/eller naturfag.
  • Vg2 Yrkesfag skal opp til tverrfaglig praktisk eksamen. Alle programfag må være bestått for at tverrfaglig eksamen skal kunne avlegges. I tillegg kan de trekkes ut til eksamen i norsk, engelsk, samisk/finsk eller samfunnsfag.
  • Vg1 Studiespesialisering kan trekkes ut til eksamen i engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag eller geografi.
  • Vg2 Studiespesialisering skal opp til en eksamen, enten muntlig eller skriftlig. Man kan komme opp i fremmedspråk (dersom dette avsluttes på Vg2), matematikk samt alle programfagene.
  • Vg3 Studiespesialisering skal opp til eksamen i sitt hovedmål (normalt bokmål eller samisk førstespråk). I tillegg skal de opp til 2 skriftlige eksamener og 1 muntlig eksamen.

Det arrangeres to hovedeksamener i året:

En våreksamen i mai/juni med tilhørende utsatt eksamen i november/desember samme år. En høsteksamen i november/desember med tilhørende utsatt eksamen i mai/juni året etter.

Oppmøte

Skriftlig eksamen starter alltid kl. 09.00. Frammøte er kl. 08.30. Kommer du for seint på eksamensdagen kan du bli bortvist fra eksamen. Oversikt hvor hvilket rom du skal være på henger på oppslagstavla i kantina. De fleste eksamenene arrangeres i østfløya på hovedskolen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon, er som hovedregel tillatt. Det betyr at du kan bruke læreboka, notater, o.l. Ndla vil og være tilgjengelig på digitale eksamener.

I språkfag er det ikke lov å bruke oversettelsesprogrammer, og på del 1 i matematikk, fysikk, kjemi og biologi er bare skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt.

Alle skriftlige eksamener er digitale og skal leveres digitalt. Private pc'er kan ikke brukes, men skolen har et antall pc'er til utlån. Det er imidlertid fortsatt lov å skrive for hånd dersom du foretrekker det; besvarelsen blir da skannet og sendt elektronisk til sensor. Velger du å besvare eksamen delvis på pc og delvis for hånd skal hele besvarelsen leveres inn i papir og skannes.

Fusk

Brudd på reglementet eller bestemmelser som er gitt av eksamenstilsynet, kan, i alvorlige tilfeller, føre til at du blir bortvist fra eksamen i vedkommende fag, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-36.

For elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren bort, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-37. Du kan ikke gå opp til ny eksamen før tidligst ett år etter den annullerte eksamenen. Ny eksamen må tas som privatist.

Forfall på eksamen

Dersom du er forhindret fra å møte på eksamen, f.eks. på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall i nær familie må kontaktlærer varsles umiddelbart. Du må dessuten sørge for å dokumentere ditt fravær med legeattest, sykemelding, politiattest eller lignende. Du vil da kunne avlegge eksamen terminen etter.

Du skal opp til utsatt eksamen dersom du hadde gyldig forfall på eksamensdagen. Dersom du har rett til utsatt eksamen i et trekkfag vil det bli foretatt ny trekking av fag. Du avlegger normalt eksamen ved skolen der du er eller var elev. Kontakt avgangsskolen dersom du ønsker å avlegge eksamen et annet sted, f.eks. ved flytting.

Sensur

På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen får du vite eksamenskarakteren samme dag. Sensuren for skriftlig eksamen våren 2018 faller 19. og 20. juni 2018. Karakterene publiseres i SkoleArena hvis du er elev i faget og på privatistweb.no hvis du har tatt faget som privatist.

Stryk

Dersom du har stryk i standpunkt og ikke blir trukket ut til eksamen i faget skal du opp til særskilt eksamen om høsten. Du beholder standpunktkarakter i faget dersom du består eksamen på første forsøk.

Dersom du får stryk på eleveksamen skal du opp til ny eksamen. Består du faget terminen etter blir standpunktkarakteren stående. Stryker du på nytt blir du privatist i faget, mister standpunktkarakteren din og er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen.


Vitnemål

Du kan forbedre fag og beholde førstegangsvitnemålet så lenge du holder deg innenfor normert tid. Alle vitnemål sendes elektronisk til Samordna opptak; du må kun ettersende dokumentasjon dersom du stryker i et fag (i påvente av klagebehandling), dersom du skal gå på en privatskole som krever papirversjonen av vitnemålet eller dersom du skal studere i utlandet. Mer informasjon om hva førstegangsvitnemål er og hvilke fordeler det gir deg, finner du her.

Kontaktperson

Solfrid Iversen
Seniorrådgiver
78 96 36 23
Odd Erik Rønning
Ressursleder
78 96 36 96